جلسه معارفه شرکت کاوش صنعت با پتروشیمی بندر امام

 جلسه معارفه شرکت کاوش صنعت با پتروشیمی بندر امام برگزار شد.
در این جلسه شرکت کاوش صنعت با ارائه گزارشی از پروژه ها و کارهای انجام شده به معرفی خود پرداخت. همچنین طرفین در رابطه با همکاری های مشترک صحبت کردند.