جلسه فنی شرکت کاوش صنعت با شرکت مس شهر بابک

جلسه فنی شرکت کاوش صنعت با شرکت مس شهر بابک برگزار شد. 
در این جلسه، تفاهم نامه همکاری‌های مشترک بین طرفین در راستای بررسی علل تخریب قطعات و تجهیزات شرکت مس امضا شد.