جلسه فنی شرکت کاوش صنعت با شرکت دوده فام دزفول (کربن بلک)

 جلسه فنی شرکت کاوش صنعت با شرکت دوده فام دزفول (کربن بلک) برگزار شد.
در این جلسه به بررسی مسائل مربوط به تخریب زودهنگام قطعات مورد استفاده شرکت پرداخته شد و شرکت کاوش صنعت نیز راه حل های پیشنهادی خود را جهت جلوگیری از وقوع این مشکلات ارائه نمود.