جلسه فنی شرکت کاوش صنعت شیخ بهایی با پالایشگاه اصفهان

 جلسه فنی شرکت کاوش صنعت شیخ بهایی با پالایشگاه اصفهان برگزار شد. در این جلسه به بررسی موضوعات مختلف پرداخته شد و طرفین به تفاهم در رابطه با همکاری مشترک دست یافتند.