عملیات شستشوی موفق مبدل‌های حرارتی پتروشیمی پردیس

عملیات شستشوی مبدل‌های حرارتی که در محل پتروشیمی پردیس انجام شده بود، با موفقیت به اتمام رسید.