شستشوی مبدل های تیتانیومی

 

 

عملیات شستشوی مبدل های حرارتی در محل پتروشیمی پردیس در حال انجام است.