بازدید تیم فنی از مجتمع پتروشیمی اصفهان :

بازدید از مجتمع پتروشیمی اصفهان

 

بازدید از مجتمع پتروشیمی اصفهان :
اعضای فنی شرکت کاوش صنعت شیخ بهایی در تاریخ 16 فروردین 1400 از مجتمع پتروشیمی اصفهان بازدید به عمل آوردند. در این بازدید که کارشناسان و مهندسان مجموعه پتروشیمی اصفهان نیز حضور داشتند، بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل خوردگی موجود در واحد های مختلف انجام گرفت.

بازدید از مجتمع پتروشیمی اصفهان