• دوره های بازرسی جوش ( VT , PT, MT, UT, RT)

  • کلید فولاد

  • متالوگرافی و رپلیکا

  • آزمون های خوردگی ( الکتروشیمایی، غوطه وری، آنالیز شیمیایی محلول)

  • انواع خوردگی

  • آنالیز تخریب و تعیین طول عمر

  • آنالیز مواد ( X’PERT ، SEM ، کوانتومتری)
    ​​​​​​​

  • ریخته گری

 آمادگی برگزاری دوره های آموزشی تخصصی  رشته متالورژی و مهندسی مواد را به شرح ذیل دارا می باشد.​​​​​​​

خدمات تخصصی آموزش و برگزاری دوره